Kultura archeologiczna - Archeologia Sandomierz

Kultura archeologiczna i źródła archeologiczne

KULTURA ARCHEOLOGICZNA

to materialne pozostałości społeczeństwa, które dzisiaj nazwalibyśmy „ludem” – zespoły wytworów działalności ludzi na określonym terytorium, z określonego czasu, zbliżone do siebie formą i cechami drugorzędnymi, a różniące się od innych im współczesnych, a także inne elementy, jak formy domostw czy obrządek pogrzebowy.

Kultura archeologiczna jest kopalnym fragmentem kultury „żywej”, zaś zróżnicowanie wydzielanych przez archeologów kultur archeologicznych w oparciu o różnorakie materialne pozostałości działalności ludzkiej (źródła archeologiczne) odpowiada zróżnicowaniu istniejących w przeszłości „żywych” kultur.
 

ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

to materialne ślady różnych działań ludzkich w przeszłości. Są niewielką częścią bogatej kultury „żywej”, którą tworzył człowiek prehistoryczny.

Archeolodzy dzielą źródła archeologiczne na nieruchome i ruchome. Źródła nieruchome to głównie ślady konstrukcji związane z miejscami zamieszkiwania i pochówku (obiekty osadnicze i grobowe), zaś źródła ruchome to wszelkie wytwory działalności ludzkiej znalezione pojedynczo lub grupowo.
 

NAZWY, JAKIE ARCHEOLODZY NADAJĄ KULTUROM ARCHEOLOGICZNYM

są umowne. Powstają na kilka sposobów:

- od najbardziej charakterystycznej formy naczynia, użytkowanej przez daną społeczność, np. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych, kultura pucharów dzwonowatych;

- od sposobu zdobienia naczyń, np. kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura ceramiki sznurowej;

- od obszaru, na którym dana kultura się wykształciła lub jaki zajmowała, np. kultura lubelsko-wołyńska, kultura łużycka, kultura pomorska;

- od miejscowości, gdzie odnaleziono i wydzielono pierwsze stanowiska danej kultury, np. kultura malicka, kultura złocka, kultura mierzanowicka, kultura trzciniecka, kultura przeworska;

- od charakterystycznych wytworów kamiennych, a także od formy grobów czy charakteru zakładanych cmentarzysk, np. kultura toporów bojowych, kultury tylczakowe, kultura grobów kloszowych, kultura pól popielnicowych.

Muzeum

alt.php?id=422